Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

SVEF förlorade ljudtvisten mot Triventus
SVEF fick inte bifall till några krav baserade på för höga ljudnivåer från Assjöverken, vare sig avseende garanterade emissionsnivåer eller immissionsnivåer. I Hovrätten godkändes inte SVEF:s yrkande med hänvisning till formalia som tidigare hade godkänts av Tingsrätten. HD beviljade tyvärr inte prövningstillstånd.
Under tvisten kom domstol att pröva bl.a. om gränsen 40 dB(A) vid intilliggande fastigheter överskrids. Utifrån de senaste mätningarna kom domstolen fram till att något sådant inte gick att styrka. Även om det alltså i och för sig nu har konstaterats att det inte går att styrka att vindkraftverken skulle ha för höga bullernivåer är SVEF angeläget om att undvika missnöje hos husägare i vindkraftverkens närområde. Vi har därför inlett diskussioner med turbinleverantören om att utföra justeringar som minskar källjudet och alltså skapa ännu större marginaler till det gällande kravet på max 40 dB(A) ekvivalent* ljudnivå.
* Ekvivalent betyder i detta sammanhang ett tidsmedelvärde.

Categories

Comments are closed