Följ oss också gärna på facebook:
Inga kommentarer att visa.

Tags:

Kallelse till extra föreningsstämma 2022 i Sveriges Vindkraftkooperativ lö 4 juni kl. 13-14
Plats: Digitalt möte via Zoom

Anmälningslänk: httpss://forms.gle/Q2TQbhKMjqW73xqt6
Länk till mötet skickas ut fredag 3 juni

Höjningen av max andelspris från 800:- till 2000:- kräver en stadgeändring och därmed beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor.

Vid årsmötet den 21 maj fattades ett första beslut enligt styrelsens proposition. Vid detta möte kommer endast denna punkt att avhandlas. Anmälan om deltagande skall ske senast torsdag 2 juni via länk ovan, e-post till kund@evigel.se eller via telefon till SVEF hos Gislaved Energi på tel. 0340-650600.

Ni kan endast poströsta inför den digitala extra föreningsstämman. Följ instruktionerna i den bifogade pdf:en:

Svaret måste vara SVEF tillhanda senast 3 juni.
Glöm inte bort att BÅDE anmäla er till stämman och att poströsta.

Förslag till dagordning
§1 Sammanträdets öppnande
§2 Val av ordförande (ordf. utser sekreterare) och protokolljusterare
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning och godkännande av dagordningen
§5 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden – Stadgeändring max andelskostnad

Styrelsen föreslår följande stadgeändring (andra beslutet):
Nuvarande text: För varje andel i föreningen skall erläggas maximalt SEK 800.
Förslag till ny skrivning: För varje andel i föreningen skall erläggas maximalt SEK 2 000.

§6 Övriga frågor
§7 Sammanträdet avslutas

Categories

Comments are closed